Skatterett. Om et Storebrand-forvaltet private equity-fond registrert i utlandet, men skattemessig hjemmehørende i Norge, utgjør et verdipapirfond og dermed er omfattet av fritaksmetoden. Skatteloven § 10-20 andre ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. september 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter
(advokat Ole Kristian Rigland)

mot

Storebrand International Private Equity V Limited
(advokat Henning Harborg)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-18375SIV-HRET

Til toppen