Straffeprosess og strafferett. Om det var adgang til å fremme sak om straffutmåling i tiltaltes fravær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 18. desember 2018 skal behandles i Høyesterett.mot 

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-029012STR-HRET

Til toppen