Straffeprosess og strafferett. Om adgang til å dømme for forsøk på trusler der tiltalen gjelder drapsforsøk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten 

mot

A
(advokat Øyvind Bratlien, advokat Ole Magnus Strømmen)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-017044STR-HRET

Til toppen