Straffeprosess. Erstatningsrett. Om det foreligger erstatningsrettslig vernet tap utover tapt arbeidsgodtgjørelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten
v/advokat Arne Johan Dahl)

mot

A (advokat John Christian Elden)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-066887SIV-HRET.

Til toppen