Straffeprosess. Om telefonavhør av sakkyndige vitner og innsending av referat av muntlig forklaring i retten til Den rettsmedisinske kommisjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 18. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-058563STR-HRET.

Til toppen