Strafferett. Om medvirkning til straffbar overtredelse av åndsverkloven. Inndragning av domenenavnet popcorn-time.no. Straffeloven § 69.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Ola Tellesbø)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-057105STR-HRET.

Til toppen