Straffeprosess. Om rettens plikt til å sørge for opplysning av saken som kan være til skade for siktede. Straffeprosessloven § 294.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. juni 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 19. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Bjørn André Gulstad)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-061667STR-HRET

Til toppen