Strafferett. Bruk av stråpersoner i aksjeselskaper for å sikre bevilling til salg av alkohol i butikk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

I.  A
(advokat Morten Kjensli)               

mot                  

Påtalemyndigheten 
(statsadvokat Geir Evanger)               

II.  Påtalemyndigheten 
(statsadvokat Geir Evanger)               

mot                


(advokat Morten Kjensli) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-061738STR-HRET

Til toppen