Strafferett. Forvaring. Om tilståelse og saksbehandlingstid må føre til en straffereduksjon når de straffbare forhold mer enn kvalifiserer til lovens maksimumsstraff. Om lovanvendelse ved fastsettelse av minstetid. Strl. 1902 § 39 e.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Øystein Ola Storrvik)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-131162STR-HRET.

Til toppen