Strafferett. Om det er fremsatt trusler mot en stortingsrepresentant. Straffeloven 2005 § 115 og § 263.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 26. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Brynjar Nielsen Meling)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-070106STR-HRET

Til toppen