Strafferett. Om det skal skje samordning av en norsk og en svensk straffedom.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)                 

mot                  

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Anders Blix Gundersen) 

Saksnummeret til Høyesterett er 19-035777STR-HRET

Til toppen