Strafferett. Om bruk av narkotikaprogram med domstolkontroll ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg 6. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

I.
A (advokat Aase Karine Sigmond)  

mot        

Påtalemyndigheten     

II.           
Påtalemyndigheten         

mot        

A (advokat Aase Karine Sigmond)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-045735STR-HRET

Til toppen