Strafferett. Straffutmåling. Om varetektsfradrag for institusjonsopphold utenfor fengsel.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 2. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Jan Erik Teigum)              

mot   

Påtalemyndigheten      

Saksnummeret i Høyesterett er 19-153038STR-HRET

Til toppen