Strafferett. Om en mor som har unnlatt å sørge for nødvendig helsehjelp til sin datter kan domfelles for grov mishandling av datteren.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 13. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

I. 
Påtalemyndigheten

mot

A (advokat Aasmund Olav Sandland)         

II.
A (advokat Aasmund Olav Sandland)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-059294STR-HRET

Til toppen