Strafferett. Om forståelsen av straffeloven § 157 (motarbeiding av rettsvesenet) og hva som skal til for å konstatere medvirkning til overtredelse av bestemmelsen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 3. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

B
(advokat Kim Ellertsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-072385STR-HRET

Til toppen