Strafferett. Om en mor krenket sin datters rett til privatliv, ved å publisere på Facebook bilder og videoer av datteren, samtalereferater samt brev fra barneverntjenesten, i forbindelse med en barnevernsak. Straffeloven (2005) § 267. Lovanvendelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juni 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 2. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Jan Christian Kvanvik v/advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-074591STR-HRET

Til toppen