Strafferett. Om fullbyrding av betinget fengselsstraff med vilkår om narkotikaprogram på grunn av nye straffbare forhold. Utmåling av fellesstraff.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Martin Henrik Hay)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-075880STR-HRET

Til toppen