Strafferettsgjennomføring. Om soningsutsettelse. Straffeprosessloven § 459.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 29. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

 

A
(advokat Jørn Terje Kristensen)

mot

Kriminalomsorgen region øst

Saksnummeret til Høyesterett er 18-190497STR-HRET

Til toppen