Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 10. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

 

Quddos Iqbal
(advokat Per Arne Tandberg)

mot

Staten v/Statens pensjonskasse
(Regjeringsadvokaten v/advokat Jenny Arge Sandvig)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-182181SIV-HRET

Til toppen