Utlendingsrett. Om det gjelder et skjerpet beviskrav ved vurderingen av om en asylsøker er over eller under 18 år.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. august 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

A, B, C, D, E
(advokat Georg Abusdal Engebretsen)

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) (partshjelper)
(advokat Jan Fougner)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-093113SIV-HRET

Til toppen