Utlendingsrett. Om gyldigheta av vedtak om tilbakekall av opphaldsløyve på grunn av falske dokument som gir uttrykk for riktige faktiske opplysningar. Utlendingslova § 63.

Ankeutvalet i Høgsterett har avgjort 27. september 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. mai 2019 skal behandlast i Høgsterett.

Bawar Hassan Yousif
(advokat Jan Magne Birkeland)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(advokat Marit Asphaug)

Saksnummeret i Høgsterett er 19-133457SIV-HRET.

Til toppen