Torsdag 14. november 2019

Strafferett. Om oppbevaring av eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Straffeloven § 190 andre ledd og § 191.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

Torsdag 14. november 2019 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 19-104967STR-HRET, straffesak, anke over dom

A
(advokat John Christian Elden)               

mot                    

Påtalemyndigheten      
(førstestatsadvokat Lars Fause)