Henviste saker

Prosess. Om meddommers habilitet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mars 2019 skal behandles i Høyesterett. 

Til toppen