Betenkning til Stortinget

Stortinget vedtok 17. desember 2020 å innhente en betenkning fra Høyesterett i medhold av Grunnloven § 83 med følgende spørsmål:

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?» 

Høyesterett avga betenkning 27. mars 2021.

Se oversendelsen fra Stortingets presidentskap her.

Etter gjeldende rett foreligger det ingen prosessuelle regler som regulerer Høyesteretts behandling av betenkninger etter Grunnloven § 83. I likhet med hva som tidligere er blitt gjort når Stortinget har innhentet betenkninger fra Høyesterett, ble betenkningen bli avgitt på bakgrunn av skriftlig behandling og av en samlet Høyesterett.

For å legge forholdene til rette for at ulike syn på spørsmålet kommer til uttrykk og dermed bidra til en så god opplysning av saken som mulig, besluttet Høyesterett å åpne for at interesserte kunne inngi skriftlig innlegg i saken etter mønster fra bestemmelsen i tvisteloven § 15-8 om skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser. Det ble åpnet også for at andre interesserte enn de som er nevnt i tvisteloven § 15-8 første ledd bokstav a (foreninger og stiftelser) og b (offentlige organer) kunne inngi skriftlig innlegg. Innlegg kunne om ønskelig inngis ved advokat. Fristen for å inngi skriftlig innlegg var 29. januar 2021.

 

Mottatte innlegg (i alfabetisk rekkefølge):

Eriksen, Christoffer Conrad og Holmøyvik, Eirik

Flytoget AS

Moe, Kjell Arne

Nei til EU

Norsk jernbaneforbund og Norsk lokomotivmannsforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten på vegne av regjeringen og berørte departementer

Solheim, Johannes Torstein

 

Til toppen