Henviste saker

Ekspropriasjonsrett. Om vindkraftutbygning i reindriftsområde

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. november 2020 at anke over Frostating lagmannsretts overskjønn 8. juni 2020 skal behandles i Høyesterett. I. Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen)                  mot  Fosen Reinbeitedistrikt Sørgruppen (advokat Andreas Brønner),  Fosen Reinbeitedistrikt Nordgruppen (advokat Pål Gude Gudesen, advokat Jon-Andreas Lange) II....

Til toppen