Barnevern. Om omsorgsovertakelse og samvær etter barnevernloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. september 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 24. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

A, B
(advokat Anita Rian Lykken)

mot

X kommune
(advokat Aashild Nyeng Wisth)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-131274SIV-HRET.

Til toppen