Barnevern. Om lagmannsrettens ankenektelsesbeslutning i barnevernsak om omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 29. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.

A            
(advokat Johannes Wegner Mæland)               

mot                    

X kommune      
(advokat Tore Roald Riedl)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-142877SIV-HRET.

Til toppen