Strafferett. Om det skal utmåles fellesstraff eller særskilt straff ved grovt narkotikalovbrudd under prøveløslatelse, og om det er grunnlag for samfunnsstraff.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. februar 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 13. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Hilde Marie Ims)   

mot     

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-187113STR-HRET.

Til toppen