Arbeidsrett. Om utvelgelse ved nedbemanning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. desember 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 15. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

Kenneth Hetland
(advokat Karl Inge Rotmo) 
 
El og It Forbundet (partshjelper)
(advokat Rune Lium) 
 
mot 
 
Telenor Norge AS
(advokat Sten Foyn)
 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-103442SIV-HRET.

Høyesteretts ankeutvalg har henvist ankesaken mellom Kenneth Hetland med partshjelper EL og IT Forbundet og Telenor Norge AS. I likhet med saken i HR-2019-1986-A gjelder også denne saken nedbemanning i Telenor Norge AS, og det er både likheter og forskjeller i forhold til den forrige saken. Den nye saken vil gi Høyesterett anledning til ytterligere avklaring av spørsmål knyttet til valg av utvelgelseskrets ved nedbemanning.

Til toppen