Barnevernrett. Om tvangsadopsjon etter barnevernloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. desember 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 30. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A, B (advokat Wenche Løset)

mot

X kommune (advokat Lars Braastad)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-167532SIV-HRET.

Til toppen