Erstatningsrett. Om innehaver av BankID er erstatningsansvarlig ved identitetstyveri og misbruk av BankID

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Agder lagmannsretts dom 7. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

David Sargon Mrkus
(advokat Marius André Stokke)              

mot           

Easybank ASA
(advokat Kjetil Vangsnes)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-006911SIV-HRET

Til toppen