Miljørett. Om gyldigheten av vedtak om lisensfelling av ulv.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. mai 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

I. 
Staten v/Klima- og miljødepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård) 
 
Norges Bondelag (partshjelper) 
Norskog (partshjelper) 
Norges Skogeierforbund (partshjelper)
(advokat Karoline Andersen Hustad) 
 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper)
(advokat Stein Erik Stinessen) 
 
mot 
 
Stiftelse Wwf Verdens Naturfond
(advokat Carl Philip Funder Fleischer) 
 
II. 
Stiftelse Wwf Verdens Naturfond
(advokat Carl Philip Funder Fleischer) 
 
mot 
 
Staten v/Klima- og miljødepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård) 
 
Norges Bondelag (partshjelper) 
Norskog (partshjelper) 
Norges Skogeierforbund (partshjelper)
(advokat Karoline Andersen Hustad) 
 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper)
(advokat Stein Erik Stinessen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-055609SIV-HRET. 

Til toppen