Strafferett. Om straffebestemmelsen om grov menneskehandel kommer til anvendelse i sak om seksuelle overgrep mot barn i utlandet. Lovanvendelsen. I tillegg straffutmåling, herunder spørsmål om det skal idømmes forvaring.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. juni 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 18. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

I.
Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Marte Mariell Sandengen 
advokat Torbjørn Kolås Sognefest)

II.
A
(advokat Marte Mariell Sandengen
advokat Torbjørn Kolås Sognefest)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-062373STR-HRET.

Til toppen