Om bevis fremkommet ved provokasjon i sak om seksuelle overgrep mot barn i utlandet skulle vært avskåret, og om tiltalte kan dømmes for grov menneskehandel. I tillegg straffutmåling, herunder spørsmål om det skal idømmes forvaring.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. juni 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 17. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Marte Mariell Sandengen
advokat Torbjørn Kolås Sognefest)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-064622STR-HRET.

Til toppen