Pensjon og regress. Om ansvar for opptjente pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse, og regressadgangen til Overføringsavtalens Sikringsordning.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet 25. juni 2020 anke over Eidsivating lagmannsretts dom 9. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

Læringsverkstedet AS
(advokat Stein Kimsås-Otterbech)

mot

Overføringsavtalens Sikringsordning
(advokat Andreas Nordby)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-070378SIV-HRET.

Til toppen