Trygderett. Om krav til varighet som vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. januar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 7. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag)

mot

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Faruk Resulovic)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-179445SIV-HRET.

Til toppen