Straffutmåling for grovt bedrageri knyttet til Stortingets ordning med refusjon av reiseutgifter.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. juli 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 28 mai 2020 skal behandles i Høyesterett

I.
Påtalemyndigheten mot A (advokat John Christian Elden)

II.
A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Saksnummer i Høyesterett er 20-097027STR -HRET

Til toppen