Strafferett. Om den nedre grense for hatefulle ytringer.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. august 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 23. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

I.
Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Odd Henning Svalheim)

II.
A
(advokat Odd Henning Svalheim)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-097669STR-HRET.

Til toppen