Menneskerettigheter. Om pressen kan kreve innsyn i politidokumenter i avsluttet straffesak. EMK art 10.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. september 2020at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. juli 2020 skal behandles i Høyesterett.

Verdens Gang AS
(advokat Halvard Helle)

Norsk Redaktørforening (partshjelper)
Norsk Journalistlag (partshjelper)
(advokat Halvor Manshaus)

mot

Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten
(Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-106562STR-HRET.

Til toppen