Barnevernrett. Omfang av samværsrett II

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. oktober 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 18. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

A, B
(advokat Pirashanthy Sivabalachandran)                 

mot                  

X kommune
(advokat Anitra Haldorsen)

C
(advokat Frode Aabak)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-137359SIV-HRET

Til toppen