Barnevernrett. Omfang av samværsrett I

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. oktober 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 25. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Linn Anett Borge Doornich)                 

mot                   

Bergen kommune
(Bergen kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-138877SIV-HRET

Til toppen