Barnevernrett. Omfang av samværsrett III

Høyesteretts ankeutvalg besluttet  28. oktober 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 26. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

A, B
(advokat Geir Olav Pedersen)

mot

X kommune
(X kommune v/advokat Kristian Fredheim)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-140524SIV-HRET

Til toppen