Strafferett. Om straffansvar etter naturmangfoldloven og vannressursloven

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 6. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

Barlindbotn Settefisk AS
(advokat Berit Reiss-Andersen) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-187889STR-HRET.

Til toppen