Utlendingsrett. Om det ved vurderingen av forfølgelsesrisiko etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a kan legges vekt på at retur til hjemlandet vil skje ved tvang.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Skjold Søgaard)

mot

Zeynabsadat Vazi
(advokat Jostein Løken)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-007344SIV-HRET.

Til toppen