Straffeprosess. Om rettslig prøving etter reglene om beslag

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 6. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Victoria Holmen)

mot

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Geir Evanger)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-009388STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen