Selskapsrett og erstatningsrett. Om minoritetsvernet i aksjeloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. mars 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

Satoe Invest AS
(advokat Yngve Andersen) 
 
mot 
 
Petter Arne Alvik 
Skoledrift AS
(advokat Trond Svinø)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-005988SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen