Tingsrett. Om omfanget av veirett. Servituttloven § 2.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. april 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 13. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

Carl Otto Løvenskiold 
Norges Skogeierforbund (partshjelper) 
NORSKOG (partshjelper)
(advokat Jarle Wallevik Holstrøm) 
 
mot 
 
Åge Dagfinn Skogheim  

Saksnummeret i Høyesterett er 20-029183SIV-HRET.

Til toppen