Erstatningsrett. Om det etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3, er et krav om forsett eller grov uaktsomhet med hensyn til skadelidtes alder når skadevolder er domfelt etter straffeloven § 302.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. april 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 10. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden) 
 
mot 
 
B
(advokat Hans Marius Wendelborg Haugstoga)  

C
(advokat Steinar Jacob Thomassen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-056588SIV-HRET.

Til toppen