Sakskostnader etter forvaltningslova. Om ein part kan krevje dekning av utgifter til juridisk bistand etter forvaltningslova § 36 i eit tilfelle der parten ikkje sjølv står ansvarleg for utgiftene, men får dei dekka av tredjemann.

Høgsteretts ankeutval vedtok 17. januar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2019 skal behandlast i Høgesterett.

Miroslav Kuba (advokat Jan Arild Vikan)
Fellesforbundet (partshjelpar)
Landsorganisasjonen i Norge (partshjelpar) (advokat Rune Lium)

mot

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Håkon Christian Nyhus)

Saksnummeret i Høgsterett er 19-188949SIV-HRET

Til toppen