Barnevern. EMK. Om begrensninger i telefon- og internettkontakt mellom barn og familie.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts dom 24. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bente Mostad Tjugum)

B
(advokat Preben Henriksen)

mot

Oslo kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Erling Nordstad)

C
(advokat Rikke Arnesen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-052939SIV-HRET

Til toppen